Regulamin sklepu

 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Hasło – ustalany przez Klienta ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do zalogowania się do Konta Klienta
 2. Informacja Handlowa– informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt. 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 3. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 4. Konto– Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
 5. Koszyk– funkcjonalność sklepu internetowego polegająca w szczególności na umożliwieniu łatwego dokonywania zakupów Towarów, umożliwiająca podgląd ich nazwy, ilości oraz wartości kosztów dostarczenia oraz sumy wszystkich kosztów
 6. Login – adres poczty elektronicznej Klienta podany przy zakładaniu konta Klienta i podawany wraz z hasłem podczas logowania się do tego konta
 7. Newsletter– usługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie;
 8. Opiniowanie– zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta dotyczących Towarów
 9. Regulamin– niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności i plików cookies”.
 10. Sklep Internetowy, Sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-modameska.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
 11. Towar– produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży.
 12. Usługa– usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży.
 13. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 14. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).
 16. Właściciel Sklepu– FHU Moda Męska Łukasz Bugaj z siedzibą w Mielcu pod adresem Mickiewicza 7, 39-300 Mielec., NIP: 8172140808, Regon: 180888744
 17. Zamówienie– czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 18. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 19. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.meskagarderoba.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 20. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 21. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 22. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
  b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary oraz
  c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
  c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 3. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 4. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów (w tym ich rodzaju, rozmiaru oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka.
 5. Celem złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta następujących danych:
  a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  c) numeru telefonu, oraz
  d) adresu e-mail,
  a także akceptację Regulaminu sklepu i Polityki prywatności i plików cookies, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuje i Płace”.
  W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary.
 6. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju, rozmiaru i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
  6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuje i Płace”, ma świadomość zawarcie umowy z Właścicielem Sklepu.
  7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostaną Szczegóły Zamówienia.
  8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
  a) Przedmiot Umowy Sprzedaży
  b) Numer Zamówienia
  c) Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary
  d) Koszt dostawy
  e) Wybraną metodę płatności,
  f) Oczekiwany czas dostawy.
  9. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do14 dni roboczych.
  10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  11. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  12. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
  13. Ze względu na automatyczne działanie formularza zamówień Sprzedawca ma prawo do anulować zamówienie złożonego przez Klienta. Zobowiązany jest do poinformowania Klienta o przyczynie anulowania zamówienia ( np.: błędnego działania systemu) .
  14. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
  15. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
  16. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję Regulamin sklepu”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej. Założenie konta umożliwia również komentowanie, polegające na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom zamieszczania na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów.
  17. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych, ofert, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Zgodę wyraża się poprzez zapisanie do Newslettera. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  18. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta.
  19. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.
  20. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary osobom trzecim.
  21. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient.
 7. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI
 8. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 9. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) tradycyjnym przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;
  b) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu PayU lub Przelewy24. Wysyłka zamówionego Towaru następuje po otrzymaniu przelewu;
 11. Dokonując zapłaty za Towar Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 12. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować oferowane produkty, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Właściciel sklepu nie może zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne użytkownika sklepu, wiernie odwzoruje kolory.
 13. Wymiary produktu podane na stronie produktu są jedynie orientacyjne i mają ułatwić wybór modelu lub fasonu, ale nie są rzeczywistymi wymiarami produktu. Wymiary rzeczywiste mogą się nieznacznie różnić zależnie od materiału, z którego wykonano produkt.
 14. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY
 15. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej Inpost.
 16. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Oznacza to, iż sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.), na następujących zasadach:
  1) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
  a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
  c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
  2.2) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
  2.3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
  2.4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
  2.5) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
  a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
  b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
  c) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.
 3. Reklamacje należy zgłosić droga elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail: sklep@meskagarderoba.pl
 4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Towaru
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zgłoszenia.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres :
  Męska Garderoba ul. Mickiewicza 7, 39-300 Mielec.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail sklep@meskagarderoba.pl
 3. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia jej wpłynięcia.
 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 5. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą pocztową na adres:

Męska Garderoba ul. Mickiewicza 7, 39-300 Mielec.

lub w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: sklep@meskagarderoba.pl

 1. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Zaznacza się, że Klient ma możliwość zwrotu tylko i wyłącznie towarów niespersonalizowanych.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:
  świadczeń o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (odzież spersonalizowana).
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
  c. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Do przesyłki należy również dołączyć oryginalny dowód zakupu.Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży
 4. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży
 6. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru.
 7. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.
 8. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 9. W przypadku Towarów możliwa jest zamiana, wyrażona wnioskiem Klienta, o ile Właściciel Sklepu posiada pożądany przez Klienta Towar o określonych właściwościach (w tym kolor, rozmiar, ilość). Towar odsyłany nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Koszty zamiany pokrywa Klient.
 10. W przypadku Produktów Fizycznych możliwe jest Zamienienie na wniosek klienta o ile Właściciel Sklepu posiada pożądany przez Klienta produkt o określonych właściwościach (kolor, rozmiar, ilość). Produkt odsyłany nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). W przypadku Produktów nie będących odzieżą, nie powinny one mieć oznak używania. Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Koszty wymiany pokrywa Klient.
 11. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
  c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 13. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 14. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym (newsletter).
 15. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka prywatności i plików cookiesznajdująca się na stronie sklepu.

XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

XIV. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje na temat dostawy znajdują się w zakładce DOSTAWA I PŁATNOŚCI na stornie sklepu.
 2. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 3. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Wysyłka realizowana za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy kurierskiej (DPD, InPost,).
 4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji (metka) wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Sprzedawca wskazuje, że:
  a) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
 6. Przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
  a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
  b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
  c) ubytek lub uszkodzenie wyniknęło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
  d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Rozpocznij wpisywanie i naciśnij Enter, aby wyszukać produkt

Koszyk